Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА *


Договір № __

про надання послуг у сфері інформатизації

м. Дніпро«__» _____________ 20__р.

Назва підприємства замовника, надалі іменоване «Замовник», в особі ___________________________, який діє на підставі __________________, з одного боку,

та Фізична особа-Підприємець СІЛЕНОК СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, надалі іменований «Виконавець», що діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ від 09.04.2019 р., номер запису в ЄДРПОУ 2 224 000 0000 133547 від 08.04.2019 р. з другого боку, а разом «Сторони», уклали цей договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених в Договорі, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері інформатизації, детальний перелік який встановлений та погоджений Сторонами в Технічному завданні, а Замовник зобов'язується їх оплатити та прийняти.

1.2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги у сфері інформатизації (надалі – «послуги»): - Перелік послуг вказаний у Додатку до даного Договору, який є технічним завданням та невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Роботи по наданню послуг розбиваються на етапи відповідно до технічних завдань, які ставляться Замовником. Кожен етап робіт виконується Виконавцем у погоджені з Замовником строки. Черговість виконання етапів погоджується між Замовником та Виконавцем в письмовій формі.

1.4. По закінченні кожного етапу Виконавець складає для Замовника письмовий Звіт, який повинен містити висновки та рекомендації щодо наданих послуг.

2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. Сприяти виконанню Виконавцем своїх обов'язків по Договору шляхом надання необхідної інформації про продукцію, її характеристики, умови продажу, наявності акційних заходів то що на електронну адресу Виконавця site@webstudioscs.com. Електронна адреса Замовника для листування vash@email.com

2.1.2. Забезпечувати Виконавця необхідними фотознімками продукції, інформацією та відповідним програмним забезпеченням для роботи із сайтом Замовника, текстовою інформацією.

2.1.3. Оплатити послуги Виконавця згідно рахунку, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами без зауважень відповідного акту приймання-передачі виконаних робіт.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1. Виконувати роботи у повному об’ємі та терміни, зазначені у Додатку до цього Договору, з моменту отримання від Замовника всіх необхідних даних.

2.2.2. Забезпечувати таку якість надаваних Послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до аналогічних послуг.

2.2.3. Забезпечувати надання Послуг на період дії Договору згідно з умовами, викладеним в даному Договорі.

2.2.4. За відповідним письмовим запитом надавати Замовнику у письмовій формі звітні та статистичні дані про надані Послуги.

2.2.5. Надавати Послуги, використовуючи вихідну інформацію, надану Замовником.

2.2.6. У випадку отримання від уповноважених осіб Замовника термінової інформації, Виконавець зобов’язаний враховувати таку інформацію для оперативного оновлення з моменту її отримання.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Контролювати виконання Виконавцем цього Договору.

2.3.2. Вимагати усунення Виконавцем виявлених недоліків у надаваних Послугах згідно Договору.

2.3.3. Отримувати Послуги належної якості.

2.3.4. У випадку, якщо якість Послуг за цим Договором не відповідає заявленій Виконавцем Замовник вправі відмовитися від підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт до усунення недоліків Послуг.

2.3.5. У випадку, якщо Послуги були надані Виконавцем з порушенням строку, чи інших умов Договору, Замовник вправі вимагати повернення частини грошових коштів, що пропорційна вартості Послуг, наданих Виконавцем з порушенням строку чи інших умов Договору.

2.3.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. На оплату послуг згідно Договору.

2.4.2. Отримати у Замовника матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов'язків по Договору.

2.4.3. Відмовитись від надання Послуг, в разі не виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті послуг Виконавця та наданню необхідної інформації.

3. Порядок виконання-приймання послуг та здійснення розрахунків

3.1. Вартість Послуг відображається у рахунках, наданих Виконавцем у належній формі.

3.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі.

3.3. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом наданих послуг, який підписується повноважними представниками обох Сторін.

3.4. Після закінчення кожного місяця протягом всього строку дії Договору Виконавець складає та передає Замовнику 2 (два) примірники Акту надання послуг, один з яких Замовник після підписання повертає Виконавцю, а інший залишається у Замовника.

3.5. Акт повинен бути переданий Замовнику не пізніше 12 числа місяця, слідуючого за звітним.

3.6. Валютою платежу є українська гривня.

3.7. Оплату наданих Виконавцем за цим Договором Послуг Замовник проводить щомісяця на підставі рахунку-фактури, наданого Виконавцем.

3.8. У разі, якщо якість наданих Послуг не відповідає заявленій Виконавцем якості, Замовник вправі відмовитись від підписання Акту надання послуг до усунення недоліків, при цьому повідомивши письмово Виконавця протягом 7 (семи) робочих днів.

3.9. У разі, якщо Замовник не заявив про можливі недоліки в обумовлений п. 3.8. цього Договору строк, надані послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником, а Акт надання послуг – підписаним Замовником.

3.10. Всі витрати, пов’язані з перерахунком грошових коштів, в тому числі комісії банків, несе Замовник.

4. Відповідальність сторін

4.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.2. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.

4.3. За порушення терміну оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожен календарний день, включаючи день оплати, від своєчасно неоплаченої суми.

4.4. При порушенні термінів надання послуг, визначених умовами цього договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожен день, включаючи день оплати, від суми своєчасно не наданих послуг.

4.5. Штрафні санкції не звільняють Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим договором.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

6. Інші умови

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Сторони погодили, що усі спори, розбіжності, вимоги або претензії між Сторонами, що виникли з цього Договору (правочину) або у зв’язку з ним, або витікають з нього, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, і з яких не було досягнуто згоди, підлягають розв'язанню та вирішенню у відповідності з чинним законодавством України в Постійно діючому третейському суді при Асоціації «СМАРТ ЮРИСТ ГРУП». Сторони домовились, що розгляд спору буде здійснюватися третейським суддею одноособово у відповідності до чинного Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «СМАРТ ЮРИСТ ГРУП», затвердженого відповідним рішенням Загальних зборів Асоціації.

6.3. Даний Договір набуває юридичної сили з дати його двостороннього підписання та діє до 31.12.2019 року включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору. Якщо за 15 (п'ятнадцять) днів до перебігу терміну дії цього договору Сторони, або одна із Сторін не заявить про свій намір припинити дію договору, він вважається автоматично пролонгованим на наступний рік.

6.4. Замовник, або Виконавець можуть припинити дію Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання.

6.5. Сторона має право припинити дію Договору в будь-який момент у випадку невиконання , або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору.

6.6. Припинення дії Договору, незалежно від причин, не звільняє Сторони від обов’язку провести усі належні взаєморозрахунки за Договором.

6.7. Сторони домовились, що текст цього Договору, додатки, матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, передані Стороні є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за виключенням випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів, необхідних для виконання Договору або зі сплатою податків, або обумовлена виконанням Стороною обов’язків за цим Договором.

6.8. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 25 днів з моменту отримання претензії.

6.9. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.10. Інформація, надана Замовником згідно цього Договору, є власністю Замовника.

6.11. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.12. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін (за умови їх наявності).

6.14. Документи, передані факсом, електронним зв'язком, а також ксерокопії документів мають юридичну силу і визнаються Сторонами, до заміни їх на оригінали зазначених документів.

6.15. Даний Договір укладено у двох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

6.16. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%. Замовник є платником податку на загальних підставах.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

* - під Публічною офертою мається на увазі приклад договору, який оформлюється між Замовником та Веб Студією SCS
parallax background

#ОФОРМЛЯЄМО ДОГОВІР?
ЛЕГКО!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ, ДОМОВИМОСЯ ПРО ЗУСТРІЧ

+38 (067) 524-43-74
+38 (095) 715-65-15